עצמאים – היערכות לקראת הגשת הדוח לשנת המס 2023 והכנות לשנת המס 2024

בימים קשים אלו ליבנו עם המשפחות השכולות, עם חיילי צה”ל הנלחמים על הבית ומאחלים להחזרת כל החטופים בשלום הביתה.

למרות המציאות הקשה שאנו חווים היום אנחנו חייבים להמשיך קדימה, להיערך לסוף שנת 2023 ותחילת שנת 2024.

תוכן עניינים:

 1. פעולות שיש לבצען עד ליום 31 דצמבר 2023
 2. מסמכים שיש להכין לשם הגשת הדוח השנתי לשנת 2023
 3. הקצאת מספרי חשבוניות בעסקאות מעל 25,000 ש”ח
 4. הערכות מעביד לשנת המס 2024

 

פעולות שיש לבצען עד ליום 31 לדצמבר 2023

 • הפקדה לקרן השתלמות

ההפקדה לקרן השתלמות מקנה הטבה במס בגין ההפקדה באותה שנת מס וגם היא פטורה ממס רווחי הון בעת הפדיון כעבור 6 שנים. כיום ישנן קופות שונות ומומלץ לבחון את התשואות של כל קרן ואת רמת הסיכון בה הנך מעוניין להשקיע.

על מנת ליהנות מההטבה המקסימלית בשנת המס 2023 יש צורך בהפרשה בשיעור של 4.5% מהרווח עד לתקרה של 283,905 ש”ח כלומר הפרשה של 12,776 ש”ח.

ניתן להפריש עד לתקרה כוללת של 19,920 ש”ח וליהנות מרווחים פטורים ממס.

 • הפקדה לפנסיה חובה

מתחילת 2017 כל עצמאי מגיל 21 ועד לעצמאי שטרם מלאו לו 55 נכון ליום 1.1.2017 חייב להפריש כספים לפנסיה.

סכום ההפרשה לחיסכון פנסיוני מתחלק לשתי מדרגות:

 1. עד למחצית מהשכר הממוצע במשק יש להפריש 4.45% לקופת גמל לפנסיה.
 2. מעל מחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה מלוא השכר הממוצע במשק יש להפריש  55% לקופת גמל לפנסיה.

הסכום המינימלי להפקדה לשנת 2023 הוא 12,107 ש”ח.

     לתשומת ליבכם

אלה שלא יבחרו להפריש ייקנסו בכל שנה ב- 500 ש”ח.

עצמאי שהוא גם שכיר ומשכורתו גבוהה מהשכר הממוצע במשק אינו חייב בהפרשה בגין הכנסותיו כעצמאי.

הפקדה לקופת גמל במעמד עצמאי יכולה להעניק הטבות מס בסכום נכבד. נכון לשנת 2023 סכום ההפקדה המקסימאלי לצורך קבלת הטבת מס הינו 37,224 ש”ח וסכום ההטבה תלוי בשיעור המס של כל אדם.

 

מיסוי השכרת דירה למגורים

מי שמשכירים דירה או דירות צריכים לשלם מס על הכנסתם מדמי שכירות.

הכנסות שכ”ד עד לתקרה של 5,471 ש”ח לחודש פטור מתשלום מס.

אם ההכנסות משכ”ד גבוהות מ 5,471 ש”ח ונמוכות מ-10,942 ש”ח לחודש אפשר לקבל  פטור ממס על חלק מהסכום.

קיים גם מסלול שכר דירה על תשלום 10% מס ההכנסות מהשכרת דירת מגורים. במידה ובוחרים במסלול זה לא ניתן לקזז הוצאות.

בעל דירה שמשכיר את דירתו ובמקביל גר בשכירות רשאי לצורך מס להפחית את דמי השכירות שהוא משלם כשוכר (עד תקרה של 7,500 ש”ח לחודש) מתוך דמי השכירות שהוא מקבל מהמשכיר, ולשלם מס בשיעור 10% רק על ההפרש.

 

ג.   הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור בשנת 2023

עוסק פטור חייב להצהיר למע”מ עד ליום 31/01/2024 על מחזור עסקאותיו בשנת 2023.

 

ד.  ספירת מלאי ליום 31/12/2023

עצמאי שיש ברשותו  מלאי מוצרים או חומרי גלם עליו לערוך ספירת מלאי. יש לבצע רישום מדויק של המלאי לסוגיו, כדלקמן: תיאור הפריט, כמות פיזית. יש להשאיר מקום לשני טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר – מחיר הפריט בש”ח ושווי כולל (מספר ביחידות מוכפל במחיר ליחידה).

גיליונות הספירה צריכים להיות ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גיליון יצוין תאריך הספירה ושם העסק. רצוי לערוך את הרשימה בשלושה עותקים לפחות. כל רשימה תוחתם ע”י בעל העסק.

עם גמר הספירה יש להעביר למשרדנו עותק מלא וחתום. ספירת המלאי המקורית תישאר בידי הלקוח.

ה.  ספירת קופה ליום 31/12/2023

במידה ולא הפקדתם עד לסוף השנה את כל הכספים הנמצאים בקופת העסק, עליכם  לערוך רשימה של כל השיקים, המזומנים והאשראי שנותרו בקופה בסוף יום 31/12/2023 והופקדו בשנת 2024.

 

מסמכים להכנה לדוח שנתי לשנת 2023

 1. טופס 856 אישור על ניכוי מס במקור מלקוחות  

יש לבקש מכל לקוח שניכה מס במקור מתקבולים טופס 856  “אישור שנתי על ניכויי מס במקור לשנת המס 2023”.

 1. טופס 867 אישור מהבנק על ניכוי מס במקור

יש לוודא כי מקבלים מהבנק טופס 867 “אישור על ניכויים במקור מהכנסות ריבית, דיבידנד ומעסקאות בניירות ערך”.

 1. אישור הפקדות לקופות גמל וקרן השתלמות

כיום ממעטות חברות הביטוח לשלוח אישורי הפקדות לסוף שנה, ולכן מומלץ להיכנס לאזור האישי בחברות הביטוח ולהוציא דוח מקוצר לשנת המס 2023.

 1. טופס 106 ריכוז משכורות לשנת 2023

עצמאי שהינו גם שכיר ידאג לקבל ממעבידו טופס 106 (ריכוז משכורות) לשנת המס 2023. כמו כן יש לקבל   טופס 106 גם בגין הכנסות בני/ות הזוג.

 1. הכנסות אחרות

יש לדווח על כל ההכנסות, כולל ריבית על פיקדונות, פעילות בשוק ההון, הכנסות מהגרלות ופרסים שהתקבלו בשנה זו ולרבות הכנסות מחו”ל, כגון הכנסות מניירות ערך זרים, רווחים מפעילות במטבעות וירטואליים, הכנסות מדמי שכירות בחו”ל, ממכירת נכסים המוחזקים בחו”ל ותמלוגים מביטוח לאומי.

יש לדאוג למסמכים הרלוונטיים בגין כל הכנסה נוספת כאמור.

אנו מפנים את תשומת לבכם, שיש לדווח גם על אחזקות של נכסים בחו”ל (לרבות נדל”ן בחו”ל ומניות של חברות בחו”ל). ויש לדווח על כל סוגי הנכסים וההכנסות בגינם בחו”ל בשנת 2023.

נבקשכם להמציא לנו אישורים בגין הנ”ל בהתאם.

 

הקצאת מספרי חשבוניות בעסקאות מעל 25,000 ש”ח

בהתאם לתוכנית שאושרה, החל ב-1 בינואר 2024, רשות המיסים תקצה באופן מקוון מספר ייחודי לחשבוניות מס שערכן עולה על 25,000 ש”ח, במתווה יורד על פני חמש  שנים, כך שבתאריך ה- 1 בינואר 2028 הסכום יעמוד על 5,000 ש”ח. מראשית יישום התוכנית תחול חובה לקבל מספר הקצאה מרשות המיסים לחשבוניות בסכומים שנקבעו וחשבונית מס ללא אישור הקצאה לא תותר בניכוי מס התשומות.

נציין כי נכון להיום, טרם נפתחה המערכת ברשות המיסים.

לאילו שמפיקים חשבוניות ממוחשבות, בתי התוכנה כבר נערכו כדי לקבל אוטומטית את מספרי החשבוניות מרשות המיסים.

אילו שעדיין רושמים חשבוניות ידניות, יהיה עליכם לקבל מספר ייחודי מרשות המיסים לחשבוניות המס שערכן עולה על 25,000 ש”ח או להתקדם ולעבור לחשבוניות ממוחשבות.

 

הערכות מעסיק לשנת המס 2024

 

להלן פעולות שיש לעשות כבר בתחילת השנה החדשה:

 1. יש להקפיד כי כל עובד ימלא ויחתום על כרטיס עובד (טופס 101).
 2. לחדש טופס תנאי העסקה מסוימים.
 3. מומלץ להכין פנקסי ניהול שעות עבודה חדשים ופנקס לניהול חופשה ומחלה.

מומלץ להיערך להעסקת עובדים בשנת 2024 תוך הקפדה על ציות לדיני העבודה, תשומת הלב להנחיות משרד התמ”ת לגבי אכיפת יישום דיני העבודה בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב -2011. ולסמכות הממונה להטלת עיצום כספי על מעביד שהפר הוראה בהתאם לדיני עבודה.

 

                                                                                                                           בכבוד רב,

                                                                                                                                חיים הילרוביץ ושות’                                                                                                                                                                   רואי חשבון

הרשמו לרשימת הדיוור שלנו
ותהנו מטיפים ועצות של מקצוענים לניהול נכון של העסק