חברות – היערכות לתום שנת המס 2023 והכנות לשנת המס 2024

 

חברות – הערכות לתום שנת המס 2023 והערכות לשנת המס 2024

 

לקוחות יקרים,

למרות המציאות הקשה שאנו חווים היום, ליבנו עם המשפחות השכולות, עם חיילי צה”ל הנלחמים על הבית  ומאחלים לחזרת כל החטופים בשלום.

עלינו להמשיך קדימה, להיערך לסוף שנת 2023 ותחילת שנת 2024.

להלן נקודות חשובות שיש לזכור:

 

ספירת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023

יש להיערך לביצוע ספירת המלאי מס’ ימים לפני ואחרי תום שנת המס ולערוך התאמה בין הספירה בפועל לבין התנועות במלאי עד ליום המאזן.

תיעוד ספירת המלאי יכלול: מס’ עוקב לכל גיליון ספירה, תאריך הספירה, מיקום המלאי במידה ואינו מצוי במחסני החברה,  תיאור המלאי תוך סיווגו (מיושן, פסולת, מלאי איטי וכו’) , היחידה שלפיה נמדדת הכמות, כמות המלאי, עלות המלאי או שווי שוק לפי הנמוך, שמות הסופרים וחתימה על כל גיליון.

 

ספירת קופה ליום 31 בדצמבר 2023

במידה ולא הפקדתם עד לסוף השנה את כל הכספים הנמצאים בקופת העסק, עליכם  לערוך רשימה של כל השיקים, המזומנים והאשראי שנותרו בקופה בסוף יום 31/12/23 והופקדו בשנת 2024.

 

הפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה

שכיר בעל שליטה יכול להפקיד לקרן השתלמות עד לתקרת שכר של 188,544 ש”ח סכום של 18,544 ש”ח (חלק עובד ומעסיק).

החלק שמופקד ע”י המעסיק (בגבולות התקרה) אינו מהווה הכנסה בידי העובד ובכך מהווה חסכון במס בידי העובד.

הפקדה לקרן השתלמות מעבר לתקרה מהווה טובת הנאה בידי העובד ומתחייבת במס הכנסה וביטוח לאומי.

רווחים שנצברו בקרן השתלמות בהפקדות עד גובה התקרה יהיו פטורים ממס.

 

הפקדה לקופות גמל וביטוח חיים

יש להסדיר את ההפקדות לקופות הגמל וביטוח החיים עד לתום שנת המס על מנת ליהנות מהטבת מס בגין שנת 2023.

 

חוק לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן נועד לסייע במאבק בהון השחור ובפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור, וכן לעשות צדק עם אוכלוסיית משלמי המסים כחוק.

החוק כולל, בין היתר, הגבלות על השימוש במזומן ובשקים, הגבלות החלות על עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רו”ח ועו”ד בעת מתן “שירות עסקי” ללקוח.

 

בין עיקרי החוק:

 

  • בעסקאות עם עוסק מעל 6,000 ש”ח – ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 6,000 ש”ח, לפי הנמוך בהם.
  • בעסקאות בין אנשים פרטיים מעל 15,000 ש”ח – ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 15,000 ש”ח, לפי הנמוך בהם.
  • איסור תשלום בהמחאה פתוחה, למעט בעסקה בין אנשים פרטיים בסכום של עד 5,000 ש”ח.
  • מותר להסב המחאה בתנאי שצוינו בגב ההמחאה שם ות”ז של המסב.
  • ניתן להסב המחאה בסך של 10,000 ש”ח ומעלה רק פעם אחת. ​

עוד נקבע בחוק כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק, בהתאם לסיווגם ועונשי מאסר בשל מעשי מרמה.

 

תרומות למוסדות ציבור

תרומות למוסדות ציבור המוכרים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ,מקנות זיכוי במס בשיעור של 35% מסכום התרומה ליחיד ושיעור של 23% מסכום התרומה לחברה.

גובה התרומה מוגבל לשיעור של 30% מההכנסה החייבת לאותה שנה או 9 מיליון ש”ח כנמוך מבניהם.

במידה וסכום התרומה עולה על התקרה לזיכוי באותה שנה, ניתן להעביר את יתרת התרומה העודפת לשלוש שנות מס הבאות כאשר בכל אחת משלוש השנים תבחן התקרה כאמור לעיל.

 

הקצאת מספרי חשבוניות בעסקאות מעל 25,000 ש”ח

 

בהתאם לתוכנית שאושרה, החל ב-1 בינואר 2024, רשות המיסים תקצה באופן מקוון מספר ייחודי לחשבוניות מס שערכן עולה על 25,000 ש”ח, במתווה יורד על פני חמש שנים, כך שבתאריך ה- 1 בינואר 2028 הסכום יעמוד על 5,000 ש”ח. מראשית יישום התוכנית תחול חובה לקבל מספר הקצאה מרשות המיסים לחשבוניות בסכומים שנקבעו וחשבונית מס ללא אישור הקצאה לא תותר בניכוי מס התשומות.

נציין כי נכון להיום, טרם נפתחה המערכת ברשות המיסים.

לאילו שמפיקים חשבוניות ממוחשבות, בתי התוכנה כבר נערכו כדי לקבל אוטומטית את מספרי החשבוניות מרשות המיסים.

אילו שעדיין רושמים חשבוניות ידניות, יהיה עליכם לקבל מספר ייחודי מרשות המיסים לחשבוניות המס שערכן עולה על 25,000 ש”ח או להתקדם ולעבור לחשבוניות ממוחשבות.

 

מיסוי השכרת דירה למגורים

בעלי שליטה שמשכירים דירה או דירות צריכים לשלם מס על הכנסתם מדמי שכירות עד ליום 31.01.2024.

הכנסות שכ”ד עד לתקרה של 5,471 ש”ח לחודש בשנת 2023 פטורים מתשלום מס.

אם ההכנסות משכ”ד גבוהות מ 5,471 ש”ח ונמוכות מ- 10,942 ש”ח לחודש אפשר לקבל  פטור ממס על חלק מהסכום.

בעל דירה שמשכיר את דירתו ובמקביל גר בשכירות רשאי לצורך מס להפחית את דמי השכירות שהוא משלם כשוכר (עד תקרה של 7,500 ש”ח לחודש) מתוך דמי השכירות שהוא מקבל המשכיר, ולשלם מס בשיעור 10% רק על ההפרש.

 

הערכות מעסיק לשנת המס 2024

להלן פעולות שיש לעשות כבר בתחילת השנה החדשה:

  1. יש להקפיד כי כל עובד ימלא ויחתום על כרטיס עובד (טופס 101)
  2. לחדש טופס תנאי העסקה מסוימים (לדוגמא סעיף 14)
  3. מומלץ להכין פנקסי ניהול שעות עבודה חדשים ופנקס לניהול חופשה ומחלה.

 

סגירת יתרת חוב בעלים לחברה

בהתאם לחקיקה, לא ניתן להתיר כבעבר יתרת חוב של בעלי מניות לחברה שבשליטתם בשל משיכת כספים, סכומי משיכות העולים על סך של 100,000 ש”ח שלא יוחזרו עד לתום השנה ימוסו כדיבידנד או שכר.

שווי רכב

רכב צמוד הינו בבחינת הטבה החייבת במס הניתנת לעובד ממקום העבודה, ובהתאם לפקודת מס הכנסה יש לבצע זקיפת מס בגין שווי השימוש ברכב הצמוד.

קביעת שווי השימוש מבוססת על קבוצת המחיר של הרכב (עבור רכבים שנרשמו לתנועה לפני 1 בינואר 2010) או לפי שיעור של 2.48% ממחירו של רכב חדש (עבור רכבים שנרשמו לתנועה לאחר 1 בינואר 2010).

 

להלן תקנות שאושרו לתקופה מיום 1 בינואר 2022 ועד 31 בדצמבר 2025:

  • שיעור ההפחתה בשווי השימוש בכלי רכב בעל הנעה חשמלית יעמוד על 1,200 ש”ח.
  • שיעור ההפחתה בשווי השימוש בכלי רכב בעל הנעה היברידית יעמוד על 500 ש”ח ו- 1,000 ש”ח עבור רכב פלאג-אין.

 

תשלום אגרת חברות לשנת 2024

בהתאם להוראות חוק החברות קיימת חובת תשלום אגרה שנתית על כל חברה כל עוד לא פורקה ונמחקה, תשלום האגרה עד ליום 28/02/2024 יזכה בתשלום מופחת.

 

                                                                                                          בכבוד רב,

                                                                                                                                                     חיים הילרוביץ ושות’                                                                                                                                                       רואי חשבון

הרשמו לרשימת הדיוור שלנו
ותהנו מטיפים ועצות של מקצוענים לניהול נכון של העסק