עצמאים – היערכות לקראת הגשת הדוח לשנת המס 2022 והכנות לשנת המס 2023

פעולות שיש לבצען עד לסוף חודש דצמבר 2022

א. הפקדה לקרן השתלמות

ההפקדה לקרן השתלמות מקנה הטבה במס בגין ההפקדה באותה שנת מס וגם היא פטורה ממס רווחי הון בעת הפדיון כעבור 6 שנים. כיום ישנן קופות שונות ומומלץ לבחון את התשואות של כל קרן ואת רמת הסיכון בה הנך מעוניין להשקיע.

על מנת ליהנות מההטבה המקסימלית בשנת המס 2022 יש צורך בהפרשה בשיעור של 4.5% מהרווח עד לתקרה של 270,000 ש”ח כלומר הפרשה מרבית של 12,150 ש”ח.

ניתן להפריש עד לתקרה כוללת של ,18,960 וליהנות מרווחים פטורים ממס.

ב. הפקדה לקופת גמל

הפקדה לקופת גמל במעמד עצמאי יכולה להעניק הטבות מס בסכום נכבד. נכון לשנת 2022 סכום ההפקדה המקסימאלי לצורך קבלת הטבת מס הינו 35,000 ש”ח וסכום ההטבה תלוי בשיעור המס של כל אדם.

ג. מיסוי השכרת דירה למגורים

הכנסות משכר דירה בישראל שיעור המס הוא 10% מהכנסות שכ”ד ו יש לשלם את ה מקדמה עד ליום 31 בינואר .2023 תשלום לאחר המועד יחייב את המשכיר בתשלום ריבית והצמדה על חוב המס. הכנסת שכ”ד הנמ וכה מ 5,196 ₪ לחודש פטורה ממס .

ד. ספירת מלאי ליום 31/12/2022

עצמאי שיש ברשותו מלאי מוצרים או חומרי גלם עליו לערוך ספירת מלאי. יש לבצע רישום מדויק של המלאי לסוגיו, כדלקמן: תיאור הפריט, כמות פיזית. יש להשאיר מקום לשני טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר – מחיר הפריט בש”ח ושווי כולל )מספר ביחידות מוכפל במחיר ליחידה(. גיליונות הספירה צריכים להיות ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גיליו ן יצוין תאריך הספירה ושם העסק. רצוי לערוך את הרשימה בשלושה עותקים לפחות. כל רשימה תוחתם ע”י בעל העסק. עם גמר הספירה יש להעביר למשרדנו עותק מלא וחתום. ספירת המלאי המקורית תישאר בידי הלקוח.

ה. ספירת קופה ליום 31/12/2022

במידה ולא הפקדתם עד לסוף השנה את כל הכספים הנמצאים בקופת העסק, עליכם לערוך רשימה של כל השיקים, המזומנים והאשראי שנותרו בקופה בסוף יום 31/12/2022 והופקדו בשנת 2023.

הפרשות לפנסיה חובה – לעצמאים

מתחילת 2017 כל עצמאי מגיל 21 ועד לעצמאי שטרם מלאו לו 55 נכון ליום 1.1.2017 חייב להפריש כספים לפנסיה. סכום ההפרשה לחיסכון פ נסיוני מתחלק לשתי מדרגות: .

 1. עד למחצית מהשכר הממוצע במשק יש להפריש 4.45% לקופת גמל לפנסיה.
 2. מעל מחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה מלוא השכר הממוצע במשק יש להפריש 12.55% לקופת גמל לפנסיה.
  הסכום המינימלי להפקדה לשנת 2022 הוא 10,762 ש”ח

לתשומת לבכם

אלה שלא יבחרו להפריש ייקנסו בכל שנה ב – 500 ₪.

עצמאי שהוא גם שכיר ומשכורתו גבוהה מהשכר הממוצע במשק הוא אינו חייב בהפרשה בגין הכנסותיו כעצמאי.

חוק לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן נועד לסייע במאבק בהון השחור ובפעילות פלי לית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור, וכן לעשות צדק עם אוכלוסיית משלמי המסים כחוק.

החוק כולל, בין היתר, הגבלות על השימוש במזומן ובשקים, הגבלות החלות על עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רו”ח ועו”ד בעת מתן “שירות עסקי” ללקוח.

בין עיקרי החוק שעודכן באוגוסט 2022

 • בעסקאות עם עוסק מעל 6,000 ש”ח – ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 6,000 ש”ח, לפי הנמוך בהם.
 • בעסקאות בין אנשים פרטיים מעל 15,000 ש”ח – ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 15,000 ש”ח, לפי הנמוך בהם. למעט לעניין סכום שמשלם אדם שאינו עוסק בעד רכישת כלי רכב, שייוותר 50,000 שקלים חדשים.
 • איסור תשלום בהמחאה פתוחה, למעט בעסקה בין אנשים פרטיים בסכום של עד 5,000 ש”ח.
 • מותר להסב המחאה בתנאי שצוינו בגב ההמחאה שם ות”ז של המסב.

עוד נקבע בחוק כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק, בהתאם לסיווגם ועונשי מאסר בשל מעשי מרמה.

מצ”ב סימולטור לחישוב הסכום המירבי המותר לשימוש במזומן:

https://www.misim.gov.il/gmsimmzmn/#/mzuman/main

מסמכים שיש להכין לשם הגשת הדוח השנתי לשנת 2022

 1. פוליסות ביטוח בגין שנת המס 2022
  נבקשכם להמציא למשרדנו את כל פוליסות הביטוח שנעשו בשנת ,2022 כדלקמן: ביטוח העסק, ביטוחי רכב, ביטוח חבות מעבידים.
 2. טופס 856 אישור על ניכוי מס במקור מלקוחות
  יש לבקש מכל לקוח שניכה מס במקור מתקבולים טופס 856 “אישור שנתי על ניכויי מס במקור לשנת המס 2022”.
 3. טופס 867 אישור מהבנק על ניכוי מס במקור
  יש לוודא כי מקבלים מהבנק טופס 867 “אישור על ניכויים במקור מהכנסות ריבית, דיבידנד ומעסקאות בניירות ערך”.
 4. אישור הפקדות לקופות גמל וקרן השתלמות
  כיום ממעטות חברות הביטוח לשלוח אישורי הפקדות לסוף שנה , ולכן מומלץ להיכנס לאזור האישי בחברות הביטוח ו להוציא דוח מקוצר לשנת המס 2022 ,
 5. טופס 106 ריכוז משכורות לשנת 2021
  עצמאי שהינו גם שכיר ידאג לקבל ממעבידו טופס 106 )ריכוז משכורות( לשנת המס .2022 כמו כן יש לקבל טופס 106 גם בגין הכנסות האישה.
 6. הכנסות אחרות
  מאחר ויש לדווח על כל ההכנסות, כולל ריבית על פיקדונות, פעילות בשוק ההון, הכנסות מהגרלות ופרסים שהתקבלו בשנה זו ולרבות הכנסות מחו”ל, כגון הכנסות מניירות ערך זרים, רווחים מפעילות במטבעות וירטואליים, הכנסות מדמי שכירות בחו”ל, ממכירת נכסים המוחזקים בחו”ל הכנסות מביטוח לאומי.יש לדאוג למסמכים הרלוונטיים בגין כל הכנסה נוספת כאמור.

  אנו מפנים את תשומת לבכם, שיש לדווח גם על אחזקות של נכסים בחו “ל )לרבות נדל”ן בחו”ל ומניות של חברות בחו”ל(. ויש לדווח על כל סוגי הנכסים וההכנסות בגינם בחו”ל בשנת 2022.נבקשכם להמציא לנו אישורים בגין הנ”ל בהתאם.

הערכות מעסיק לשנת המס 2023

להלן פעולות שיש לעשות כבר בתחילת השנה החדשה:

 1. יש להקפיד כי כל עובד ימלא ויחתום על כרטיס עובד (טופס 101)
 2. לחדש טופס תנאי העסקה מסוימים.
 3. מומלץ להכין פנקסי ניהול שעות עבודה חדשים ופנקס לניהול חופשה ומחלה.

 

מומלץ להיערך להעסקת עובדים בשנת 2023 תוך הקפדה על ציות לדיני העבודה, תשומת הלב להנחיות משרד התמ”ת לגבי אכיפת יישום דיני העבודה בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב .2011- ולסמכות הממונה להטלת עיצום כספי על מעביד שהפר הוראה בהתאם לדיני עבודה.

 

הרשמו לרשימת הדיוור שלנו
ותהנו מטיפים ועצות של מקצוענים לניהול נכון של העסק