header

יעוץ מס לבעלי עסקים עצמאיים ולבעלי שליטה בחברות

דוחות אישיים

משרדנו מסייע בהכנת דוחות שנתיים לעצמאים רבים, בעלי עסקים מתחומים שונים, ולבעלי שליטה בחברות. השירות כולל מתן יעוץ שוטף במהלך כל השנה.


הצהרות הון

סיוע בעריכת הצהרות הון, תוך השוואת ההון בין שנים ובדיקת הפרשי הון.

 

החזרי מס לשכירים

סיוע לשכירים ולפנסיונרים לנצל את מלוא הזכויות המוענקות להם על פי החוק ולקבל החזרי מס מרשויות המיסים.


מס שבח

משרדנו מסייע להקטין את חבות המס הנדרשת כתוצאה מעסקאות מקרקעין כגון, פריסת השבח על פני מספר שנים וכדומה.