header

ביקורת ועריכת דוחות כספיים

משרדנו עוסק בביקורת ועריכת דוחות כספיים למגוון רחב של חברות בענפי התעשייה והמסחר, שירותים, היי-טק, בנייה, רשויות מקומיות ועמותות.

שירותי הביקורת כוללים ליווי עסקי שוטף במהלך השנה וכן עריכת דוחות ביניים לחברה הכולל יעוץ מס בהתאם לתוצאות פעילות החברה במהלך השנה.