header

אישור למעביד למתן זיכוי לפי סעיף 46 לעובדיו

pdfמתוך הרצון לעודד הנתינה וקידום הפילנתרופיה בישראל, הוחלט להרחיב ולייעל את ההסדר למתן הרשאה למעבידים לצורך זיכוי לעובדיהם לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (לחץ על האייקון לקריאת חוזר מס הכנסה).