header

חוק האנג'לים - חוזר מס הכנסה

pdfבהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק, סכום השקעה מזכה במניות חברת מטרה, עד לסכום ההשקעה המירבי (תקרה מצטברת של 5 מיליון ש"ח), יותר ליחיד כניכוי מכלל הכנסתו בשנת המס במשך תקופת ההטבה (לחץ על האייקון להמשך החוזר)...