header

אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות

pdfחוזר מס הכנסה 2/2012 בא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, וזאת בעת בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה או שהחשבונית לא יצאה כדין, וכן במצבים בהם אי-הימצאותן של אסמכתאות לקיומה של הוצאה או להוכחת עלות של נכס לצורך חישוב ההכנסה החייבת, אינה מהווה חסם לדרישה והכרה בהוצאה או בעלות של הנכס (לחץ על האייקון לקריאת החוזר).