header

חוזר לקוחות יולי 2013

pdfחוזר לקוחות יולי 2013 (הוצאת עובד לחופשה שנתית לשיעורין, סוגיות חשובות באשר לדמי אבטלה של נשים שזכאיות לחופשת לידה, יתרה שלילית של ימי חופשה).